Sisältö
Kouluille
JONOT MATALIKSI KOULUTUKSIA OPETTAJILLE

Koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä lasten aktiivisuutta liikuntatunneilla ja -tuokioilla. Keskeisenä painopisteenä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Jonot mataliksi jattelu tukee opetussuunnitelman (2016) liikunnanopetuksen tavoitteiden toteutumista käytännössä.

Liikuntatuntien avulla tavoitellaan uuden pysyvän liikkumisen kulttuurin syntymistä, jossa jokaiselle lapselle luodaan aito mahdollisuus onnistua sekä osallistua tekemiseen. Taitavien opetusjärjestelyjen ansioista oppilaat liikkuvat enemmän, monipuolisemmin ja laadukkaammin. Tämä vaatii meiltä kaikilta ajattelutavan muutosta sekä uusia toimintapoja. Koulutuksissa varioidaan tuttuja leikkejä ja pelejä erilaisille liikkujille sopiviksi sekä kokeillaan uusia pelisovelluksia.

JONOT MATALIKSI -kokonaisuudesta on tarjolla kuusi erillistä teemakokonaisuutta. Ne voidaan toteuttaa toiveiden mukaisesti joko itsenäisinä koulutuksina tai paketoimalla useampi teema samaan kokonaisuuteen. Koulutukset ovat toiminnallisia, jossa osallistujat pääsevät käytännössä kokeilemaan tehtäviä ja vaihtamaan ideoita sekä mielipiteitä tehtävistä. Koulutukset toteutetaan liikuntasalissa.

Jonot mataliksi -pelit ja leikit 1,5 t
Koulutuksessa kehitellään tutuista peleistä ja leikeistä erilaisia sovelluksia. Kehittelyn avulla voidaan mahdollistaa erilaisille liikkujille aktiivisen osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia. Pienillä variaatioilla tuttu peli tai leikki voi saada aivan uudenlaisen luonteen.

Oppilaan itsetunnon tukeminen 1,5 t
Onnistumiset rakentavat ja vahvistavat oppilaan itsetuntoa ja lisäävät liikkumismotivaatiota. Kokeilemalla etsitään harjoitteita, jotka tuottavat onnistumisia ja vahvistavat itsetuntoa kaiken tasoisille liikkujille. Pohditaan opettajan roolia oppilaan koetun pätevyyden tukemiseksi ja kuinka löydetään yhdessä onnistumisen ilo. Koulutus sisältää lisäksi liikuntatehtäviä, pelejä ja leikkejä sekä niiden eri muotoja, joiden avulla jokainen lapsi pääsee kokemaan onnistumisia liikuntahetken aikana.

Heikko sisäliikuntatila 1,5 t
Tila voi olla pieni tai iso liikuntasali, jos toiminta, suunnittelu tai tilan käytännöt eivät edistä liikkumista. Tutustutaan harjoitteisiin ja toimintamuotoihin, jotka tilasta riippumatta lisäävät aktiivisuutta. Käydään läpi mahdollisuuksia opettaa liikuntaa haastavassa tilassa, nähdään erilaisia tiloja liikuntatiloina. Pohditaan kuinka oppilaalle luodaan mahdollisuuksia löytää oma tila, aika ja paikka onnistumisille. Mietitään poikkeustilanteita (huono keli), joissa liikuntatila yllättäen muuttuu.

Yhdessä kisaillen 1,5 t
Käydään läpi kisailua ja kilpailua liikuntatuntien toimintamuotona. Kuinka kilpailut ja kisailut voidaan toteuttaa niin, että jokaiselle lapselle mahdollistuu riittävä aktiivisuus, osallisuuden tunne ja onnistuminen? Keskeiset teemat ovat erilaiset kilpailumuodot ja -järjestelyt, eri roolit joukkueessa, henkisesti turvallinen kilpailuympäristö sekä tehtävien monipuolisuus ja toistomäärät.

Motoriset perustaidot 1-2 luokille 1,5 t
Koulutuksesta saat ideoita motoristen perustaitojen tehokkaaseen harjoittamiseen pelien, leikkien ja erilaisten harjoitteiden muodossa. Keskeisiä teemoja ovat motoristen perustaitojen harjoittaminen, yksilön havainnointi, kehon hahmotus sekä pienryhmä- ja parityöskentely.

Motoriset perustaidot 3-6 luokille 1,5 t
Tehokasta harjoittamista erilaisin menetelmin, että mahdollistetaan riittävä aktiivisuus ja onnistuminen eritasoisille liikkujille. Keskeiset teemat ovat yksilön havainnointi, sopivat välineet ja huolelliset opetusjärjestelyt, tavoitteiden mukainen toiminta sekä pariharjoittelu ja pieniryhmäpelit.

* merkityt ovat pakollisia tietoja
 
Tietosuojaseloste
ILMARI