TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Suomen Liikemies-Yhdistys r.y.
Sähköposti: info@liikemiesyhdistys.fi
Puhelin: +358 (0)50 4862512

Yhteyshenkilö
Eira Vatanen
info@liikemiesyhdistys.fi

Rekisterin nimi
Ilmari-ilmoittautumisjärjestelmä

Ilmoittautumisjärjestelmän toimittaja, joka toimii myös Henkilötietojen käsittelijänä:

Tietoverkko FI Oy (Y-tunnus 2030873-1)
Käyntiosoite: Strömbergintie 8 D, 00380 Helsinki
Puhelin: +358 050 570 9353
email: myynti@tietoverkko.fi


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Suomen Liikemies-Yhdistyksen (Rekisterinpitäjä) järjestämiin tapahtumiin ilmoittautumiseen ja tilausten tekemiseen sekä niihin liittyvään viestintään. Käsittelyyn pyydetään rekisteröidyn suostumus. Järjestelmään rekisteröidään vain asiaan liittyvät ja rekisteröityjen oikeusturvan kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyt henkilöt ovat asianosaisia käsiteltävissä ilmoittautumisissa tai tilauksissa, jotka rekisteröidään järjestelmään.  

Rekisterissä käsiteltäviä ilmoittautumis-, tilaus-, ja asiointitietoja voidaan käyttää myös markkinointitoimenpiteiden suunnitteluun ja asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös uutis- tai tiedotuskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Käsittelyä voidaan suorittaa joidenkin tapahtumien osalta myös Rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteutumisen takaamiseksi. Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät kyseessä olevaan ilmoittautumiseen tai tilaukseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista tai tilausta eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista tai muuta tarkoitusta koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröiden tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman, laskutuksen tms. mahdollistamiseksi. Tiedot poistetaan kun Rekisterinpitäjän määrittelemä edellä kuvatun tarpeen aiheutama säilytysaika on kulunut.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Rekisterinpitäjän ilmoittautumislomakkeella tietonsa syöttäneitä tapahtumaan osallistujia, tilaajia tai muuten markkinointiluvan antaneita.

Rekisterissä voidaan käsitellä ilmoittautumislomakkeen käyttötarkoituksesta riippuen erilaisia osallistumisen, tilauksen tai laskutuksen hoitamiseksi tarpeellisia tietoja, muun muassa ilmoittautuneen etu- ja sukunimi ja yhteystiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja:

Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittautujan tai tilaajan ilmoittamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä joissain tapauksissa tapahtuman sidosryhmien kesken.  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Ilmoittautumislomakkeen lähettäminen on SSL-suojattu.  Ilmoittautumisjärjestelmän käyttämät palvelimet sijaitsevat Suomessa. Tietoja säilytetään teknisesti hyvin suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet ja tunnistautumisen. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Vain nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on tarkastusoikeus:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.